Ved dødsfall

Det å miste noen man er glad i er for mange begyn­nelsen på en vans­kelig tid. Vi blir fylt med mange og ukjente tanker og følelser som kan være vans­ke­lige å håndtere.

Midt i denne tiden blir man stilt ovenfor mange prak­tiske gjøremål. Dette gjelder både i tilknyt­ning til gjen­nom­fø­ring av en sere­moni og i kontakt med offent­lige myndigheter.

Vår oppgave er å bistå dere i denne tiden, legge til rette for at det blir gjen­nom­ført en sere­moni i tråd med de ønsker dere har om begra­velse eller biset­telse. Vi påser at alle offent­lige etater blir under­rettet i henhold til lover og regler samt hjelpe med alt som skulle dukke opp av spørsmål rett etter et dødsfall.

Vi har 24 timers tele­fon­vakt på 224 24 224, slik at du kan alltid kontakte oss – hele døgnet, hver dag, hele året.