Planleggingssamtalen

Etter et døds­fall er det vanlig med en plan­leg­gings­sam­tale mellom fami­lien og en av våre konsu­lenter. Tids­punktet for denne samtalen er ofte noe av det første som avtales.

Under samtalen går vi gjennom alt som er rele­vant i forbin­delse med grav­ferden – blant annet nødvendig infor­ma­sjon i forhold til å få meldt døds­fallet til offent­lig­heten, utfor­ming av even­tuell døds­an­nonse, alle nødven­dige valg i forhold til blomster, kiste, klær, sere­moni og ønsker for innhold i denne. Vi vil også infor­mere om veien videre for dere, herunder arve­opp­gjør og skifte, grav­stein, urne­ned­set­telse, osv.

Om ønskelig kan du ringe oss hele døgnet, også i helger og i høytider, ved behov for umid­delbar hjelp eller for å gjøre en forhånds­av­tale for samtale.