Spørsmål og svar

Familien har ansvaret for å begrave sine døde.

Gravferdslovens § 9 regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden: ektefelle / samboer som har levd i ekteskapslignende forhold, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.”

Ja, ihht loven skal gravferden gjennomføres innen 10 virkedager. Helg og helligdager regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utsettelse hos kirkegårdsmyndigheten.

Nei, men politiet kan forlange obduksjon av avdøde.

Nei. Det er pårørende som avgjør hvordan avskjeden skal være.

Ja, det er pårørende som bestemmer hvordan avskjeden skal være. Skal det være medvirkning av prest så skjer det på trossamfunnets premisser.

Nei. Hvis pårørende ønsker kan vi komme på hjemmebesøk. Hvis etterlatte bor langt borte, kan vi også planlegge begravelsen over telefon.

Nei, dette bestemmes av den som er ansvarlig for gravferden.

Ja, vi bistår og legger til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at vedkommende er stelt og lagt i kiste.

Ja, det kan de. I dag er det vanlig at barna er med når det er dødsfall i nær familie, men det bør på forhånd gis god informasjon om hva som skal skje.

Det avhenger av materialet i kisten, men vanligvis mellom 35-50 kg.

Det er vanlig med seks som bærer.

Familien bestemmer dette. Man bruke venner eller naboer, eller om nødvendig kan Alléen begravelsesbyrå skaffe bærere.

Dette avhenger av innholdet i seremonien. Gjennomsnittlig var en seremoni i ca. 40 minutter.

Alle nye graver blir merket med ventetegn og navn i påvente av et permanent gravminne kommer opp.

Vanligvis 6-8 uker fra bestilling.

Nei. I følge norsk lov må askeurne settes ned på godkjent gravplass. Dispensasjon gis til askespredning. Asken kan ikke deles, så man må velge enten gravplass eller askespredning.

Vanligvis møter de aller nærmeste og ser at urnen settes i grav. Man kan selv senke urnen og grave igjen om ønskelig. Vanligvis ingen seremoni.

Hovedregel er at man skal gravlegges på den kirkegård eller gravlund man «sogner» til. Det er på de fleste kirkegårder og gravlunder mulighet for å være med å velge gravplass, men det er lokale variasjoner.

Ja, alle dødsfall meldes til skifteretten. Vanligvis gjør Alléen Begravelsesbyrå dette på vegne av familien. Familien må selv kontakte skifteretten innen 60 dager etter dødsfallet, for at det skal utstedes skifteattest/uskifteattest.

Ja, vi varsler alle instanser som må varsles for at gravferden skal kunne gjennomføres.

Telefonselskap, strømleverandør, digitale medier, bank, forsikring, postverket, foreninger, NRK, borettslag/husvert, Hjelpemiddelsentralen, tannlege, fastlege, biltilsynet, ulike abonnement.

Ja, man kan søke NAV om «Gravferdsstønad» og «Stønad til båretransport». Det er regler og kriterier for hvem som kan søke og hvor stort et eventuelt stønad blir. Vi kan informere mer om dette, og sende søknad på vegne av pårørende.

Har du andre spørsmål, vennligst bruk kontaktskjemaet vår her.