Spørsmål og svar

Fami­lien har ansvaret for å begrave sine døde.

Grav­ferds­lo­vens § 9 regu­lerer hvem som har rett og plikt til å sørge for grav­ferden.

”Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæ­ring fast­sette hvem som skal ha rett til å sørge for egen grav­ferd. Erklæ­ringen skal være under­skrevet og datert. Dersom det ikke fore­ligger erklæ­ring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge grav­ferden: ekte­felle / samboer som har levd i ekte­skaps­lig­nende forhold, barn, foreldre, barne­barn, beste­for­eldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken.”

Ja, ihht loven skal grav­ferden gjen­nom­føres innen 10 virke­dager. Helg og hellig­dager regnes ikke med. Ved særskilte behov kan det søkes om utset­telse hos kirke­gårds­myn­dig­heten.

Nei, men poli­tiet kan forlange obduk­sjon av avdøde.

Nei. Det er pårørende som avgjør hvordan avskjeden skal være.

Ja, det er pårørende som bestemmer hvordan avskjeden skal være. Skal det være medvirk­ning av prest så skjer det på tros­sam­fun­nets premisser.

Nei. Hvis pårørende ønsker kan vi komme på hjemme­besøk. Hvis etter­latte bor langt borte, kan vi også plan­legge begra­velsen over telefon.

Nei, dette bestemmes av den som er ansvarlig for grav­ferden.

Ja, vi bistår og legger til rette for når og hvor dette kan skje. Du kan også se avdøde etter at vedkom­mende er stelt og lagt i kiste.

Ja, det kan de. I dag er det vanlig at barna er med når det er døds­fall i nær familie, men det bør på forhånd gis god infor­ma­sjon om hva som skal skje.

Det avhenger av mate­rialet i kisten, men vanligvis mellom 35–50 kg.

Det er vanlig med seks som bærer.

Fami­lien bestemmer dette. Man bruke venner eller naboer, eller om nødvendig kan Alléen begravelses­byrå skaffe bærere.

Dette avhenger av innholdet i sere­mo­nien. Gjen­nom­snittlig var en sere­moni i ca. 40 minutter.

Alle nye graver blir merket med vente­tegn og navn i påvente av et perm­a­nent grav­minne kommer opp.

Vanligvis 6–8 uker fra bestil­ling.

Nei. I følge norsk lov må aske­urne settes ned på godkjent grav­plass. Dispen­sa­sjon gis til aske­spred­ning. Asken kan ikke deles, så man må velge enten grav­plass eller aske­spred­ning.

Vanligvis møter de aller nærmeste og ser at urnen settes i grav. Man kan selv senke urnen og grave igjen om ønskelig. Vanligvis ingen sere­moni.

Hoved­regel er at man skal grav­legges på den kirke­gård eller grav­lund man «sogner» til. Det er på de fleste kirke­gårder og grav­lunder mulighet for å være med å velge grav­plass, men det er lokale varia­sjoner.

Ja, alle døds­fall meldes til skifte­retten. Vanligvis gjør Alléen Begravelses­byrå dette på vegne av fami­lien. Fami­lien må selv kontakte skifte­retten innen 60 dager etter døds­fallet, for at det skal utstedes skifteattest/uskifteattest.

Ja, vi varsler alle instanser som må varsles for at grav­ferden skal kunne gjen­nom­føres.

Tele­fon­sel­skap, strøm­le­ve­randør, digi­tale medier, bank, forsik­ring, post­verket, foreninger, NRK, borettslag/husvert, Hjelpe­mid­del­sen­tralen, tann­lege, fast­lege, biltil­synet, ulike abon­ne­ment.

Ja, man kan søke NAV om «Grav­ferds­stønad» og «Stønad til båre­trans­port». Det er regler og krite­rier for hvem som kan søke og hvor stort et even­tuelt stønad blir. Vi kan infor­mere mer om dette, og sende søknad på vegne av pårørende.