Valg av seremonitype

Når noen dør, er det de pårørende som bestemmer hvilken type sere­moni som benyttes som f.eks ‘livs­syns­nøy­tral begra­velse’. De fleste etter­latte vil velge å følge avdødes egne ønsker, men juri­disk sett er det fami­lien som bestemmer.

Kirke- og tros­sam­funn har vanligvis klare retnings­linjer for gjen­nom­fø­ring av grav­ferds­se­re­mo­nier, men mange gir også rom for person­lige valg. Både Den Norske kirke og Human-Etisk Forbund gir mulighet for person­lige valg.

Kirkelig seremoni

Kirke­lige sere­mo­nier ved begra­velse og biset­telse åpner likt:

 • Inngangs­mu­sikk (valg­fritt)
 • Klokke­rin­ging
 • Prelu­dium evt. musikk/solosang
 • 1. salme
 • Skrift­les­ning – personlig omtale/minneord/sløyfelesning
 • Evt. musikk/solosang
 • 2. salme
 • Pres­tens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. salme
 • Evt. musikk/solosang

Ved begra­velse blir kisten båret ut til grav­stedet. Salme ved graven følges av jord­på­kas­telse, senking og avslut­tende salme.

Ved biset­telse er det jord­på­kas­telse, skriftord og velsig­nelse, salme, musikk­inn­slag (frivillig), og så senkes kisten eller bæres ut til båre­bilen avhengig av sted før seremonien.

Humanistisk seremoni

Huma­nis­tisk sere­moni foregår i regi av Human-Etisk Forbund. Sere­mo­nien er fri for reli­giøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne grav­ferds­ta­lere og de pårørende står rela­tivt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minne­ta­lens innhold.

Dette er et forslag, men snakk gjerne med oss om alternativer:

 • Inngangs­mu­sikk mens salen fylles av de deltagende
 • Klokke­rin­ging, 7–8 slag
 • Instru­mental musikk
 • Dikt­les­ning
 • Sang (allsang eller solo/kor)
 • Minne­tale (samt lesing av kranse­sløy­fene hvis avtalt med familien)
 • Instru­mental musikk eller sang
 • Kranse­på­leg­ging og person­lige minneord fra fami­lien, venner og andre
 • De nærmeste legger en rose på kisten (kan også gjøres ute)
 • Instru­mental musikk eller sang

Takke for delta­gelsen, takke for even­tu­elle penge­gaver, gi even­tu­elle prak­tiske beskjeder; alt dette kan også frem­føres inne i sere­monirommet dersom prak­tiske hensyn tilsier det.

Personlig seremoni

En personlig sere­moni er en tros- og livs­syns­nøy­tral grav­ferds­se­re­moni. Det vil si at sere­mo­nien ikke er regis­sert av tros­sam­funn eller en livssynsorganisasjon.

De etter­latte står fritt til å velge innhold i sere­mo­nien, slik som valg av tekster, musikk og sang, og velger også fritt hvem som skal være gravferdstaler/seremonileder

En personlig sere­moni kan gjen­nom­føres i et tros- og livs­syns­nøy­tralt sere­monirom eller kapell.

Person­lige valg gir en personlig seremoni.

Andre tro- og livssyn

Vi medvirker også til andre typer seremonier

Norge er et fler­kul­tu­relt samfunn og det er store varia­sjoner og et rikt mang­fold innen de ulike livs­sy­nene. Vi i Alléen Begravelses­byrå har inngå­ende kunn­skap om grav­ferd­skik­kene innen de fleste tros­ret­ninger. Dette er viktig for oss slik at vi kan vise korrekt frem­ferd ved døds­fall og gravferd.

Vi ønsker mennesker av alle tros­ret­ninger og livssyn velkommen til oss.

Ingen seremoni

Det er også mulig å gjen­nom­føre en begra­velse uten sere­moni. For mer infor­ma­sjon om dette kan dere ta kontakt med oss.

Generelt

Grav­ferds­loven bestem­melser om plikter, rettig­heter og ansvar for den døde gjelder uavhengig av hvilket livssyn den avdøde har. Alle prak­tiske, tekniske og hygie­niske krav gjelder uavhengig av tros­ret­ning, noen som er aksep­tert av alle tros­sam­funn regist­rert i Norge. Dette medfører at enkelte forhold og innret­ninger ved grav­ferden kan avvike noe fra opprin­ne­lige ritualer for å møte myndig­he­tenes krav og begrens­ninger når grav­ferden gjen­nom­føres i Norge.

Vi strekker oss langt for at alle skal kunne følge sine egne tradi­sjoner så godt det lar seg gjøre.