Valg av seremonitype

Når noen dør, er det de pårørende som bestemmer hvilken type seremoni som benyttes som f.eks ‘livssynsnøytral begravelse’. De fleste etterlatte vil velge å følge avdødes egne ønsker, men juridisk sett er det familien som bestemmer.

Kirke- og trossamfunn har vanligvis klare retningslinjer for gjennomføring av gravferdsseremonier, men mange gir også rom for personlige valg. Både Den Norske kirke og Human-Etisk Forbund gir mulighet for personlige valg.

Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

 • Inngangsmusikk (valgfritt)
 • Klokkeringing
 • Preludium evt. musikk/solosang
 • 1. salme
 • Skriftlesning – personlig omtale/minneord/sløyfelesning
 • Evt. musikk/solosang
 • 2. salme
 • Prestens tale (tekst fra Bibelen)
 • 3. salme
 • Evt. musikk/solosang

Ved begravelse blir kisten båret ut til gravstedet. Salme ved graven følges av jordpåkastelse, senking og avsluttende salme.

Ved bisettelse er det jordpåkastelse, skriftord og velsignelse, salme, musikkinnslag (frivillig), og så senkes kisten eller bæres ut til bårebilen avhengig av sted før seremonien.

Humanistisk seremoni

Humanistisk seremoni foregår i regi av Human-Etisk Forbund. Seremonien er fri for religiøst innhold, med fokus på avdøde. Forbundet har egne gravferdstalere og de pårørende står relativt fritt ved valg av regi, sanger, musikk og minnetalens innhold.

Dette er et forslag, men snakk gjerne med oss om alternativer:

 • Inngangsmusikk mens salen fylles av de deltagende
 • Klokkeringing, 7–8 slag
 • Instrumental musikk
 • Diktlesning
 • Sang (allsang eller solo/kor)
 • Minnetale (samt lesing av kransesløyfene hvis avtalt med familien)
 • Instrumental musikk eller sang
 • Kransepålegging og personlige minneord fra familien, venner og andre
 • De nærmeste legger en rose på kisten (kan også gjøres ute)
 • Instrumental musikk eller sang

Takke for deltagelsen, takke for eventuelle pengegaver, gi eventuelle praktiske beskjeder; alt dette kan også fremføres inne i seremonirommet dersom praktiske hensyn tilsier det.

Personlig seremoni

En personlig seremoni er en tros- og livssynsnøytral gravferdsseremoni. Det vil si at seremonien ikke er regissert av trossamfunn eller en livssynsorganisasjon.

De etterlatte står fritt til å velge innhold i seremonien, slik som valg av tekster, musikk og sang, og velger også fritt hvem som skal være gravferdstaler/seremonileder

En personlig seremoni kan gjennomføres i et tros- og livssynsnøytralt seremonirom eller kapell.

Personlige valg gir en personlig seremoni.

Andre tro- og livssyn

Vi medvirker også til andre typer seremonier

Norge er et flerkulturelt samfunn og det er store variasjoner og et rikt mangfold innen de ulike livssynene. Vi i Alléen Begravelsesbyrå har inngående kunnskap om gravferdskikkene innen de fleste trosretninger. Dette er viktig for oss slik at vi kan vise korrekt fremferd ved dødsfall og gravferd.

Vi ønsker mennesker av alle trosretninger og livssyn velkommen til oss.

Ingen seremoni

Det er også mulig å gjennomføre en begravelse uten seremoni. For mer informasjon om dette kan dere ta kontakt med oss.

Generelt

Gravferdsloven bestemmelser om plikter, rettigheter og ansvar for den døde gjelder uavhengig av hvilket livssyn den avdøde har. Alle praktiske, tekniske og hygieniske krav gjelder uavhengig av trosretning, noen som er akseptert av alle trossamfunn registrert i Norge. Dette medfører at enkelte forhold og innretninger ved gravferden kan avvike noe fra opprinnelige ritualer for å møte myndighetenes krav og begrensninger når gravferden gjennomføres i Norge.

Vi strekker oss langt for at alle skal kunne følge sine egne tradisjoner så godt det lar seg gjøre.