Henting av avdøde

Vi henter avdøde etter avtale med pårørende. Noen ønsker at det gjøres med en gang, mens andre trenger mer tid.

Her er infor­ma­sjon om hvordan dette kan gjøres, avhengig om døds­fallet skjer på en insti­tu­sjon eller i hjemmet.

Henting av avdøde på sykehus eller institusjon

Ved døds­fall på sykehus flyttes avdøde først til stedets kjølerom. De fleste sykehus har eget kapell i tilknyt­ning til kjøle­rommet. Her er det anled­ning til å se den avdøde. Vi sørger for videre trans­port på et senere tidspunkt.

Ved døds­fall på insti­tu­sjon eller syke­hjem med eget kjølerom, sørger perso­nalet for at avdøde blir flyttet hit. I så fall kan avdøde hentes senere.

Noen insti­tu­sjoner har ikke eget kjølerom og avdøde må derfor hentes på rommet. I samråd med deg og perso­nalet på avde­lingen vil vi bistå med henting til avtalt tid. Den avdøde flyttes til nærmeste sykehus eller mottaks­ka­pell. Mange insti­tu­sjoner ønsker at hentingen skjer i kiste, og du vil derfor måtte ta et valg på hvilken kiste dere vil bruke.

Se våre kiste­mo­deller eller ta kontakt med oss.

Henting av avdøde i hjemmet

Tilkall nærmeste lege­vakt. Legen vil fylle ut døds­at­testen, gi prak­tisk infor­ma­sjon om hva som skjer videre og be deg ta kontakt med et begravelses­byrå. Dere må gjerne ta kontakt med oss med en gang og vi kan hjelpe dere med spørsmål og koor­di­ne­ring, men døds­at­testen må være utfylt før avdøde kan flyttes.

Ved døds­fall i hjemmet er det de etter­latte som bestemmer hvor lenge avdøde skal ligge. Det gir mulighet for å ta farvel rundt en åpen kiste i et kjent hus og kan gi en god ramme for avskjed. Slik det var vanlig å gjøre i gamle dager.

Rommet må holde lav tempe­ratur. Ovner skal være slått av og det må luftes. Tildek­king kun med et tynt laken. I henhold til norske forskrifter må avdøde legges i kiste i løpet av 24 timer.

Syke­rommet vaskes med såpe og varmt vann. Klær og sengetøy koke­vaskes. Hjem­me­syke­pleien eller begravelses­byrå kan ta hånd om avfall. Vanlig rens­lighet, først og fremst grundig hånd­vask, er viktig med tanke på mulig smitte. Medi­sinske spørsmål vedrø­rende sykdom eller smitte rettes til lege eller annet helsepersonell.

Vi har egen hente­tje­neste ved døds­fall hjemme. Ring 224 24 224 for mer informasjon.

Avdødes klær og verdisaker

Hvis døds­fallet skjer i hjemmet, blir verdi­saker tatt av og lagt igjen der.

På insti­tu­sjoner blir verdi­saker tatt av og lagt i insti­tu­sjo­nens safe. Disse kan hentes ut av nærmeste pårørende mot frem­vis­ning av skifteattest.

Hvis døds­fallet skjer ute, blir verdi­saker som hoved­regel sendt med båren.