Urnenedsettelse

Urnen kan settes ned etter at krema­sjonen er full­ført og skal være i jorden før seks måneder har gått. Det er vanlig ved krema­sjoner vinterstid at urnen settes ned først til våren.

Ved urne­ned­set­telse møter vanligvis pårørende en repre­sen­tant fra kirke­gården eller grav­ferds­etaten som bistår nedset­telsen. Ønsker pårørende medvirk­ning av prest, taler eller en repre­sen­tant fra begra­vel­ses­by­rået må dette avtales i forkant.

Byrået er behjel­pelig med å avtale tid for urne­ned­set­telse. Det er også mulig å kontakte grav­ferds­kon­toret ved den aktu­elle grav­lunden direkte, for å avtale tids­punkt. Fami­lien kan delta både i senking av urnen og lukking av graven.