Gravferdsstønad fra NAV

I Norge har vi i lang tid hatt tradi­sjon for at velferds­staten kan trå støt­tende til når man har det vans­kelig. I forbin­delse med et døds­fall er det særlig to offent­lige ytelser som er aktu­elle, «behovs­prøvd grav­ferds­stønad» og «stønad til båre­trans­port». I samtale med de pårørende vil vi i Alléen Begravelses­byrå infor­mere nærmere om disse ordnin­gene og sørge for at nødvendig doku­men­ta­sjon frem­skaffes hvis det er grunnlag for å søke. Når doku­men­ta­sjonen er på plass vil vi ta ansvar for selve søknadsprosessen.

Vil du lese mer om de aktu­elle støna­dene vil du finne mer infor­ma­sjon om dette på hjem­me­si­dene til NAV her.