Gravstein

Vi fører et bredt spekter av grav­støtter i alle pris­klasser – tradi­sjo­nelle grav­steiner, natur­stein, desig­ner­stein. Vi er ikke et fordy­rende mellom­ledd – prisen er den samme som ved kjøp direkte fra vår produ­sent Eide Stein AS.

Vi garan­terer forskrifts­messig monte­ring og sikring av grav­steiner. Før bestil­ling gir vi total­pris som inklu­derer søknader til kirke­vergen, forsik­ring, forskrifts­messig sikring og 10 års garanti både på oppset­tingen og på selve grav­støtten.

Selve grav­stedet kan ha betyd­ning for valg av grav­stein. Spesi­elle forhold som for eksempel tett vege­ta­sjon ved graven kan ha betyd­ning for valg av mate­riale og over­flate­be­hand­ling. Grav­stein kan også lages etter tegning.

Vi gir personlig veiled­ning ved valg av grav­stein – spør oss gjerne om råd.