Gravstein

I samar­beid med Tinde Grav­stein fører vi et bredt spekter av grav­støtter i alle pris­klasser – tradi­sjo­nell grav­stein, natur­stein og designerstein.

Vi garan­terer forskrifts­messig monte­ring og sikring av grav­steiner. Før bestil­ling gir vi total­pris som inklu­derer søknader til kirke­vergen, forsik­ring, forskrifts­messig sikring og 10 års garanti både på oppset­tingen og på selve gravstøtten.

Selve grav­stedet kan ha betyd­ning for valg av grav­stein. Spesi­elle forhold som for eksempel tett vege­ta­sjon ved graven kan ha betyd­ning for valg av mate­riale og over­flate­be­hand­ling. Grav­stein kan også lages etter tegning.

Vi gir personlig veiled­ning ved valg av grav­stein – spør oss gjerne om råd.

Vi utfører også inskrip­sjoner, omsli­ping, vedli­ke­hold, bolting og oppretting.

Tinde Gravstein

TINDE GRAVSTEIN er et samar­beide mellom Eide Stein, Lunden Begravelses­byrå, Alléen Begravelses­byrå og Maura Blomster og Begravelses­byrå. Sammen er vi Norges største bedrift innen salg og bear­bei­ding av stein. Vårt mål er å være best på kvalitet og service, samtidig som vi skal tilby grav­minner til marke­dets beste priser.

Vi har en moderne maskin­park og effektiv produk­sjon – og mer enn 100 år lang hånd­verks­er­fa­ring. Vår kunn­skap er deres trygghet – og vi tør påstå at ingen holder høyere nivå når det gjelder kvalitet og service.

Vi leverer over hele landet. Samme lave priser i hele Norge. Grav­minner fra 6500,-

Se mer på https://www.tindegravstein.no/