Begravelse eller bisettelse

I almin­nelig språk­bruk hersker det en del forvir­ring omkring betyd­ningen av ordene begra­velse og biset­telse.

Begravelse

Vi bruker ordet begra­velse om sere­mo­nier hvor det foretas en jord­be­gra­velse; vi følger avdøde til graven og senker kisten.

Bisettelse

Biset­telse brukes om sere­mo­nien som følges av krema­sjon og nedset­telse av urne i grav. Ved biset­telse foregår det inne i et sere­monirom, mens det ved en begra­velse foregår på gravelunden.

Biset­telse er et begrep som brukes når den avdøde ikke umid­del­bart skal begraves på kirke­gården, men skal kremeres. En biset­telse kan være enten en reli­giøs begi­venhet eller ikke.

Familie tar valget

Som regel er det nærmeste familie som tar valget om begra­velsen eller bisettelse. 

  • Når et menneske dør, er fami­lien ofte kjent med avdødes egen oppfatning. 
  • Det gjør beslut­nin­gene enklere. 
  • Noen skriver også ned sine egne ønsker. 

Undersøk om det fore­ligger i bank­boks, safe eller lignende.

Har du spørsmål om begra­velse eller biset­telse?
Ring oss gjerne for råd og veiledning.