Begravelse eller bisettelse

I almin­nelig språk­bruk hersker det en del forvir­ring omkring betyd­ningen av ordene begra­velse og biset­telse.

Begravelse

Vi bruker ordet begra­velse om sere­mo­nier hvor det foretas en jord­be­gra­velse; vi følger avdøde til graven og senker kisten.

Bisettelse

Biset­telse brukes om sere­mo­nien som følges av krema­sjon og nedset­telse av urne i grav.

Familie tar valget

Som regel er det nærmeste familie som tar valget. Når et menneske dør, er fami­lien ofte kjent med avdødes egen oppfat­ning. Det gjør beslut­nin­gene enklere. Noen skriver også ned sine egne ønsker. Undersøk om det fore­ligger i bank­boks, safe eller lignende.

Ring oss gjerne for råd og veiledning.