Minnesamvær

I Norge har vi lang tradi­sjon for å samle familie, slekt og venner til minne­samvær etter sere­mo­nien. Det kan være godt å møtes på en mer ufor­mell måte. Mange synes det er godt å snakke sammen og dele minner og opple­velser. Nettopp felle­s­kapet er for mange viktig i sorgar­beidet. Vi bekrefter på en måte at vi er sammen i sorgen og skal leve videre.

Et minne­samvær kan legges opp etter skikker og tradi­sjoner, eller etter helt spesi­elle ønsker. Enten hjemme eller i et leid lokale.

Vi har lang erfa­ring i å arran­gere minne­samvær og kan tilby en komplett løsning, inklusiv mat, kaker, kaffe, te, mine­ral­vann, oppdek­king, serve­ring og opprydding.

Ta gjerne kontakt, så kan vi infor­mere om de mulig­he­tene som finnes i nærheten av der sere­mo­nien finner sted.