Gravferd og korona-smitte

Vi ønsker å legge til rette slik at alle pårørende skal kunne holde en verdig og god grav­ferd for sine kjære. Selv om det er «unntaks­til­stand» på grunn av koronaviruset.

Restrik­sjo­nene som er iverk­satt er for mange en ekstra byrde til sorgen. Men de er helt nødvendige.

I vårt område er det per dags dato satt en grense på maksi­malt 50 mennesker til stede i en grav­ferds­se­re­moni. Men vi ser andre steder, blant annet i Drammen, at alle grav­ferds­se­re­mo­nier er stoppet. Det er kun den aller nærmeste familie som får være til stede når kista senkes på kirke­gården. Slike restrik­sjoner kan bli innført også i vårt område.

Skal vi kunne hjelpe dere med å gjen­nom­føre en grav­ferd, er vi avhen­gige av å holde oss friske og ikke være satt i karan­tene. Vi ønsker heller ikke å bidra til å spre smitten.

For å være i stand til å hjelpe alle vil vi:

  • «Løse opp» kontoret og jobbe fra hver vår plass. Kontoret er stengt for «vanlig besøk».
  • Ikke gi klemmer og hånd­trykk, selv om det er den mest natur­lige del av møtet med mennesker.
  • Legge opp til å gjen­nom­føre så mange som mulig av møtene med pårørende – der det ikke er tvin­gende nødvendig at vi møtes fysisk – via telefon, epost og Skype/Facetime.

Til deg som plan­legger å gå i en seremoni:
Vurderer du eller noen av dine nærmeste å delta i en grav­ferd­se­re­moni, er du pålagt å følge myndig­he­tens smitteverninstruksjon.

Det skal være mulig med minst 1 meters avstand mellom besø­kende i sere­monirommet, og det kan være maksi­malt 50 frem­møtte, inklu­dert medvirkende.

Det vil være oppslag om dette ved inngangs­par­tiet, og våre medar­bei­dere vil bistå med hjelp.

Du kan ikke delta i sere­moni dersom:

  • du har kommet fra utlandet utenom Sverige og Finland de siste 14 dagene.
  • du er i karantene.
  • du har vært i nærkon­takt med mistenkt smittet.

Du bør ikke delta i sere­mo­nien dersom:

  • du har en viktig samfunns­opp­gave (helse­per­so­nell og andre).
  • du har nedsatt helse.

Ta even­tuelt kontakt med oss på telefon eller epost – om du er usikker.

Vis omsorg – ta hensyn – bruk minne­si­dene
Vi er bekymret for sorg­pro­sessen etter døds­fall i tida som kommer. Det natur­lige er at man gjennom besøk, delta­kelse i sere­moni og minne­samvær viser omsorg, tar del i sorgen og bryr seg om hver­andre. Slik situa­sjonen er nå bort­faller disse natur­lige møteplassene.

Du kan likevel delta. Du kan vise din omsorg.

Vis din delta­kelse ved å tenne et lys, skriv en hilsen eller del bilder/video på minne­siden for den avdøde. Vi vet av erfa­ring fra før korona-viruset, at dette betyr mye for de etter­latte. Minne­siden er en god måte å vise omsorg på.

Du kan også bestille blomster til de etter­latte eller sere­mo­nien på minne­siden, det koster ikke mer enn om du bestiller direkte i butikken.

Stre­aming av seremoni
Vi tilbyr også at våre sere­mo­nier kan stre­ames og vises på minne­siden, slik at man kan delta i sere­mo­nien via telefon, nett­brett eller pc. (Dette er ikke NRK-produk­sjoner, men bilde og lyd skal det bli.)

Vi håper du forstår at det er spesi­elle tider, viser ekstra omsorg og gjør det du kan for å hindre at smitten sprer seg.

Helse­myn­dig­he­tenes anbefalinger
Tilta­kene over er basert på helse­myn­dig­he­tenes pålegg og anbe­fa­linger, og bidrar til å redu­sere spred­ningen av korona­vi­ruset. Tilta­kene vurderes fortløpende.

Helse­myn­dig­he­tens anbe­fa­linger finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Vi er tilsted når du trenger oss – døgnet rundt, året rundt – 224 24 224