Bisettelse

Fra: kr 14.995

For å gjøre det lett for deg har vi laget en ferdig pakke for en bisettelse. Du kan velge pakken slik den er, eller gjøre forandringer etter ønske. Du har også mulighet til å velge blomster og andre produkter. Er det nødvendig med en ekstra stor kiste, leveres denne mot et pristillegg.

Nedenfor gjør du endringer og ekstra bestillinger.
Fakturering foregår etter gjennomført seremoni.

Se detaljert pris og produktoversikt nederst på siden.

Beskrivelse

For å gjøre det lettere for deg har vi laget en ferdig pakke for en biset­telse. Velg pakken slik den presen­teres her, eller gjør endringer etter ønske. Husk også å legge til blomster og annet viktigt. Hvis du trenger en ekstra stor kiste, blir denne levert mot en ekstra kostnad.

OBS – utgifter til eksterne leve­ran­dører som f.eks krema­to­riet er ikke med i din bestil­ling. I enkelte kirker og/eller større sere­mo­nier vil det være behov for ekstra mann­skap. Der hvor dette er aktuelt vil det opplyses om under samtalen. Bårebil fra sere­mo­ni­sted til krema­to­rium eller grav­plass er ikke inklu­dert i prisen.

Prisen for bisettelse inkluderer:

 • Kiste.
 • Hono­rarer – Dekker arbeidet som kunde­ser­vice og grav­ferds­agenten utfører. Herunder: 
  • Innhenter døds­at­test.
  • Melde døds­fallet til offent­lige myndighet(er).
  • Kontakt med prest og organist.
  • Bestille sere­monirom.
  • Koor­di­ne­ring av alle bestil­linger og avtaler.
  • Formidling/søknad om Behovs­prøvd grav­ferds­stønad – Stønad fra NAV er basert på avdødes økonomi. Nærmere info se www.nav.no. Allèen begravelses­byrå kan formidle søknaden og trekker fra innvilget stønad på vår faktura.
  • Formidling/søknad om båre­trans­port – Stønad fra NAV der total­dis­tansen for trans­port av avdøde over­skrider 20 km. Stønaden gis etter visse retnings­linjer. Nærmere info se www.nav.no. Allèen Begravelses­byrå kan formidle søknaden, og trekker fra innvilget stønad fra vår faktura.
 • Stell og nedleg­gelse av avdøde i kiste.
 • Over­fø­ring til sere­mo­ni­sted – Dekker trans­port fra hvor den avdøde befinner seg og til sere­moni­plass maks 5 mil. Hvis den avdøde grav­legges i bosteds­kom­mune og total kjøre­lengde over­stiger 20 km vil man kun måtte betale en egen­andel på all nødvendig transport.
 • Pynt og assi­stanse ved sere­mo­nien – All pynt og lys er inklu­dert i prisen. 
  • Før sere­moni: Vi stiller opp opp kisten med avdøde. Vi setter opp blomster, tenner lys og gjør rommet ferdig til seremonistart.
  • Under sere­moni: Tar imot og veileder pårørende og andre frem­møtte og viser alle til rette. Deler ut program­hefter til fremmøtte.
  • Etter sere­moni: Vi rydder alt utstyr, pynt og even­tu­eller blomster.
 • Hygiene og miljø­til­legg – Utgifter til rengjø­ring og personlig beskyttelsesutstyr.

NB: Hvis total­kost­naden for biset­telse over­stiger 25.000,- forbe­holder vi oss retten til å kreve forskudd på hele eller deler av beløpet.

Go to Top